KIWISTEAK s.r.o.

IČ: 08257248

Adresa sídla firmy : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Email: info@na-drevo.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1. Obchodní podmínky se vztahují na nákup dekorací a ostatních produktů na objednávku na internetové adrese www.na-drevo.cz. Internetové stránky provozuje společnost KIWISTEAK s.r.o. IČ: 08257248

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

II. Objednávka
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek  www.na-drevo.cz jsou závazné.

2. Objednáním produktů vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3. Objednáním produktů současně zákazník vyjadřuje souhlas se shromažďováním potřebných osobních údajů.

4. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce která byla doručena v emailové komunikaci.

5. Vlastnické právo ke zboží  přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a jeho řádným převzetím.

III. Podmínky dodání
1. Vzhledem ke zboží které je vyráběno na zákaznikovo přání si prodejce a zároveň výrobce dekorací určuje dobu pro výrobu a dodání objednaného zboží.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
1. Na produkty nabízené  internetovými stránkami se nevztahuje ustanovení odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 o možnosti odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

2. Vzhledem k povaze výrobků, které jsou vyráběny na míru, nelze produkty vrátit. Výjimkou je poškození produktů prodejcem.

3. Poškozené balení produktu je třeba reklamovat u přepravce a doložit při reklamaci potvrzený protokol přepravce.

V. Práva a povinnosti prodávajícího
1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a podle toho je s nimi nakládáno.

2. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.

3. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

VI. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením.

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění pravosti účetních dokladů.

VII. Způsob platby

Při objednání zboží prostřednictví internetových stránek  je možný způsob platby.

 1. Platba převodem na bankovní účet (detaily platby budou zaslány po obdržení objednávky)

 2. Platba kartou a to v procesu něhem objědnávky. 

VIII. Způsob dodání

Při objednání zboží prostřednictví internetových stránek je možné zvolit způsob dodání prostřednictvím dopravců.

 1. PPL  www.ppl.cz

 2. Zasilkovna   www.zasilkovna.cz

Náklady na dodání produktu jsou zobrazené před objednáním produktů.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Pokud není uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti uzavřeni kupní smlouvy u fyzických osob podle občanského zákoníku. Pokud není uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti uzavření kupní smlouvy u právnických osob obchodním zákoníkem.

2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 05.04.2022

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží vyráběné na zakázku

U zboží vyrobeného na zakázku (zboží upraveného podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu) má nakupující právo do 14 dnů od uzavření odstoupit od smlouvy a to pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající pracovat na realizaci objednávky. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může nakupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.

Reklamovaný výrobek zašlete na naší adrsu určou pro příjem reklamaci :

Hlavní třída 379/35, 73601 Havířov - Město, Česko

O reklamovaném výrobku nás prosím předem informujte emailem.

K podání reklamace je nutné předložit/jiným způsobem doložit fakturu, která vám byla doručena spolu se zbožím. Dále pak podrobný popis vady výrobku, nebo ještě lépe foto.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka emailem, pokud nebude dohodnuto jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn e-mailem.

GDPR

Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KIWISTEAK s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

email: kiwisteak@seznam.cz

telefon: 737 976 909

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě registrace na e-shopu.

4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě registrace k odběru novinek a marketingových sdělení.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Sha další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zámky, hesla, šifrování dat a zálohování dat.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Podmínky jsou platné od 05 .04. 2022